گزارش به حامیان: شماره اول – آذر 1402

حامیان محترم خیریه سارا، سلام؛  گزارش پیش رو گزیده‌ای از اقدامات خیریه سارا طی پاییز 1402 را تشریح می‌کند. طی […]

گزارش به حامیان: شماره اول – آذر 1402 Read More »