در بازدیدهایمان از روستاهای اطراف شهرستان سنندج، خانواده های محترمی را شناسایی کردیم که از مشکلات حاد مالی رنج می بردند و معاش حداقلیشان از طریق کمکهای سایر اهالی روستا تأمین می شد. پس از شناسایی اولیه این خانواده ها به بررسی جزئی تر و اولویت بندی این خانواده ها پرداختیم. نهایتا تصمیم گرفتیم تا به دو خانوادهای کمک کنیم که به دلیل فشارهای اقتصادی در حالت ناپایداری قرار داشتند و کودکان محصل آنها به شدت در معرض آسیب بودند. بعد از انجام مصاحبه های تکمیلی و مشورت با رابط محلی مان تصمیم گرفتیم به این خانواده ها کمک کنیم تا با پرورش مرغ تخمگذار بومی درآمد پایداری برای خودشان دست و پا کنند. در نخستین مرحله از این طرح تعداد بیست عدد مرغ و خروس تخمگذار به این دو خانواده تحویل داده شده است و بنا داریم بعد از ارزیابی مجدد بازدهی این پروژه و عملکرد خانواده ها نسبت به افزایش تعداد مرغ و خروسها به صورت مرحله ای اقدام نماییم.

 

 

enemad-logo