خیریه سارا، در پاسخ به همه گیری ویروس کووید-۱۹ در کشورمان دو پروژه اجتماعی را در سطح شهرستان سنندج و شهرستان بیجار استان کردستان به اجرا در آورد.

یکی از این پروژهها، تجهیر پاکبان های عریرمان بود؛ پاکبانهای رحمت کش به طور مداوم با پسماندهای بهداشتی شامل ماسک و مواد لوده به ویروس در تماس هستند؛ با توجه به درگیری حداکثری شان با ویروس و اهمیت ایمن ساری بهداشتی نهاو همچنین همدلی بیشتر با این قشر از جامعه این پروژه را اجرایی نمودیم. در طی سه مرحله در فروردین ماه 1399، پکهای بهداشتی شامل ماسک قابل شست وشو و دستکش کار به بیش از ۴۰۰ پاکبان سنندجی و بیجاری اهدا گردید.

 

 

enemad-logo