کردستان، بیجار، سه راه بازار، دفتر حاج شیخ جعفر فقیه
info@saracharity.org

همکاری

وبسایت رسمی خیریه سارا

لطفا از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنید.

مشارکت مالی همکاری به عنوان نیروی انسانی