امن ترین جای دنیا آغوش مادر است و خدا میداند چقدر سخت است میان این همه ناامنی مادر باشی و بد سرپرست. این بار دست به دست هم دادیم برای گرم ماندن پشت مادری کم بضاعت. شیریه سارا طی فراخوانی با جمع آوری مبلغ مورد نیاز برای قالی بافی یک مادر هنرمند بدسرپرست که دارای دو فرزند بود، مهری از قلب مردم را به هم نوعی رساند.

به همت داوطلبان خوش قلب خیریه سارا، و کمکهای مردم، مبلغی به منظور آفرینش سه تخته فرش و کسب درامد مهربانو اختصاص یافت. تجهیزات تهیه شده شامل: ده کیلو نخ، سه عدد قرقره، نقشه، قلاب، شانه، نخ پود و چله بودند.

مهر بانو پس از اتمام بافت، از عواید حاصل از فروش فرشهایش، مبلغ جمع آوری شده ی خیریه سارا را بازمیگرداند تا مهربانوهای دیگری بتوانند ادامه دهنده این مسیر باشند.

 

enemad-logo