سرکار خانم آرزو آقایی

سرکار خانم آرزو آقایی

مدیر داخلی خیریه

مددکار اورژانس اجتماعی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بشیر عزیزی

بشیر عزیزی

دانشجوی مهندسی عمران

پارسا زندی

پارسا زندی

کارشناسی رادیولوژی

نگین شکری

نگین شکری

دانشجوی مهندسی معماری

اوین حسنی

اوین حسنی

دانشجوی حقوق

آیلین نوری

آیلین نوری

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

بیتا منصوری

بیتا منصوری

دانشجوی دبیری زیست شناسی

شقایق فرهنگیان

شقایق فرهنگیان

دانشجوی پرستاری

ناریا رزمان

ناریا رزمان

دانشجوی شیمی محض

هستی همت بلندان

هستی همت بلندان

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

مبین یوسفی

مبین یوسفی

امیر ولی محمدی

امیر ولی محمدی

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

 

 

دوستان قدیمی خیریه

مهسا محمدی

مهسا محمدی

آیدا مهی

آیدا مهی

کوثر ذوالفقاری

کوثر ذوالفقاری

محمد ویسیان

محمد ویسیان

ساناز رفیقی

ساناز رفیقی

پروشا عطایی

پروشا عطایی

آیدا صدیقی

آیدا صدیقی

سپیده ذوالفقاری

سپیده ذوالفقاری